Så behandlar vi dina personuppgifter på studenthälsa.se

Studenthälsa.se är en nationell, gemensam webbplats för studenthälsa skapad av Linköpings universitet (LiU), Stockholms universitet (SU) och Universitets- och högskolerådet (UHR) på uppdrag av regeringen.

Personuppgiftsansvar

LiU, SU och UHR är vardera ansvariga för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för respektive myndighets verksamhet.

För kontaktuppgifter och information om dina rättigheter som registrerad se respektive myndighets information om deras personuppgiftsbehandling:

När du skickar e-post till redaktionen för studenthälsa.se 

I och med att e-posten kommit in till redaktionen för studenthälsa.se blir dina personuppgifter föremål för behandling enligt gällande dataskyddslagstiftning. Tillgång till inkommande e-post har LiU, SU och UHR, vilka är vardera personuppgiftsansvariga för sin respektive behandling.

Inkommande e-post innehåller personuppgifter. Om du skickar e-post till oss kommer vi att behandla dina personuppgifter genom att läsa, lagra och hantera ditt meddelande samt genom att i förekommande fall föra det vidare till rätt mottagare. För redaktionella frågor ansvarar medarbetare vid Linköpings universitet och Stockholms universitet, och för tekniska frågor ansvarar medarbetare vid Universitets- och högskolerådet.

Ändamålet med behandlingen är, inledningsvis, för att kunna ta emot e-post och därigenom uppfylla de rättsliga förpliktelser som ankommer på en myndighet enligt förvaltningslagen. Den rättsliga grunden för behandlingen är uppgift av allmänt intresse. Uppgifterna kommer att hanteras av de ansvariga myndigheternas personal till dess att exempelvis en allmän fråga blir besvarad.

Rutinmässiga tips, frågor och handlingar av tillfällig och ringa betydelse, inklusive personuppgifter, gallras (tas bort) när de inte längre behövs för verksamheten.

Ingår den handling eller de uppgifter du skickar in till redaktionen för studenthälsa.se i ett ärende kommer dina personuppgifter behandlas för ärendets specifika ändamål. Handlingen kommer att bevaras i enlighet med de regler som gäller för hantering av allmänna handlingar som omhändertagits för arkivering.

Tänk på att inte mejla integritetskänslig information (till exempel känsliga personuppgifter) till studenthälsa.se, eftersom mejl inte är ett säkert sätt att översända information på.