Studera med funktionsnedsättning

Du som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning kan ansöka om riktat pedagogiskt stöd, för att så långt som möjligt kunna studera på universitet eller högskola på samma villkor som andra studenter.

Ett foto som föreställer en person med en dator i knät


Riktat pedagogiskt stöd söks vid de flesta lärosäten via det nationella systemet Nais (www.nais.uhr.se). Du hittar information om vad som gäller på just ditt lärosäte på dess hemsida. Kom ihåg att ansöka om stöd i god tid, gärna redan när du blivit antagen till din utbildning. 
 

Stöd ges till studenter med varaktiga funktionsnedsättningar 

Din ansökan behöver därför innehålla dokumentation som styrker varaktig funktionsnedsättning, exempelvis ett läkarintyg eller en läs- och skrivutredning. En funktionsnedsättning räknas som varaktig om den funnits, eller beräknas finnas, i minst sex månader. 

De flesta lärosäten kallar dig efter ansökan till ett kartläggande samtal med en samordnare för riktat pedagogiskt stöd. Under samtalet diskuterar ni vilka hinder du tror kan uppstå till följd av din funktionsnedsättning och vilka stöd lärosätet kan erbjuda för att överbrygga dessa.

Stödet handlar om att du ska kunna få hjälp med de utmaningar du stöter på i dina studier. Viktigt att komma ihåg är att alla studenter har samma krav på lärandemål för att kunna examineras och få godkänt betyg. Besök ditt lärosätes hemsida för att se vad dina kurser har för kursplaner och mål.

Exempel på riktat pedagogiskt stöd: 

  • anteckningsstöd 
  • mentor (hjälp med struktur och planering av studierna) 
  • utbildningstolkning (teckenspråkstolkning, skrivtolkning och dövblindtolkning) 
  • anpassningar vid salstentamen, exempelvis längre tid, sitta i mindre grupp och talsyntes. 

På de allra flesta lärosäten finns även ett flertal stödmöjligheter som inte kräver en ansökan om riktat pedagogiskt stöd, exempelvis hjälp med att skriva i språkverkstäder, talböcker och föreläsningar om studieteknik. Några stödinsatser vänder sig främst till vissa målgrupper, men mycket är tillgängligt för alla studenter. Se på ditt lärosätes hemsida vilket stöd som erbjuds.