Konsten att grupparbeta

Samarbetsförmågan ställs på sin spets under grupparbeten när du gemensamt med andra ska jobba mot ett gemensamt mål, till exempel i ett projektarbete eller i en basgrupp. Allas olika idéer om projektarbetets planering, upplägg och innehåll kryddat med varierande ambitionsnivå inom gruppen kan göra samarbetet komplicerat och konfliktfyllt.

Foto på fyra studenter som sitter runt ett bord och diskuterar

 

För ett smidigt och mer lätthanterligt grupparbete är det en god idé att redan från början skapa ramar för hur ni vill jobba framåt och ha en bra planering för det. Att skapa “spelregler” för gruppens arbete är ett bra sätt att förbygga problem. 

En bra start kan vara att tillsammans strukturera arbetsprocessen. Det innebär att ni tillsammans kommer överens om vilka steg ni ska ta för att lösa uppgiften eller uppdraget ni fått. Ni kan till exempel turas om att beskriva hur ni uppfattar uppgiften, komma med idéer om vad som behöver göras och uttrycka era åsikter om det som sägs. 

När arbetsuppgifterna väl är beskrivna kan de fördelas mellan er i gruppen. Det är också bra att planera för hur en eventuell skrivprocess ska gå till. Ska var och en i gruppen ta ansvar enbart för den egna texten eller ska ni läsa, redigera och ge förändringsförslag på varandras texter? En tidsplan behöver göras och datum spikas för när ni ska träffas eller om ni ska följa upp arbetet på annat sätt. Det är också bra att kontinuerligt utvärdera ert arbete.

Tips för att lyckas med ert samarbete 

  • Bestäm i början av grupparbetet vad som gäller kring tider, närvaro och förberedelser. 
  • Bestäm hur arbetsuppgifterna ska fördelas. Skriv gärna ner det så att ni kan gå tillbaka och titta om något blir oklart. Fundera på om ni behöver utse någon som samordnar gruppens arbete och har koll på de beslut ni tagit. 
  • Fundera över hur gruppen kan prata om samarbetet när det behövs. Kanske ska ni avsluta eller inleda varje träff med en kort utvärdering om hur det går? 
  • Var noga med att lyssna på och respektera varandra. Acceptera att ni inte alltid tycker lika. 
  • Inventera era gemensamma kompetenser. Låt alla i gruppen berätta om det finns något de tycker om att göra/är bra på och vad de är mindre bra på. 
  • Hur fattar gruppen beslut om det finns olika viljor? Ska majoritetsprincipen gälla?

Sök hjälp om ni kör fast

Om arbetet inte går framåt och samarbetet går ut över ert mående och/eller de egna studierna - ta hjälp av en lärare, kursansvarig eller handledare.