HBTQIA+ student

Vill du umgås i ett tryggt sammanhang utanför hetero- och cisnormen? Runt om på landets universitet och högskolor finns studentföreningar som arbetar för att skapa ett utrymme på lärosätet där HBTQIA+ studenter kan känna sig välkomna och trygga. Där finns möjlighet att träffa likasinnade för avslappnat häng eller för att engagera sig i HBTQIA+ frågor på lärosätet.

Illustration av en person som håller i ett hjärta med prideflaggan

 

Många sociala evenemang arrangeras både digitalt och fysiskt av studentföreningar på landets lärosäten. Det kan handla om allt från picknickar, filmkvällar, fikastunder och plugghäng där du kan träffa nya vänner, ha intressanta diskussioner och dela dina erfarenheter. Se till att utforska och engagera dig i HBTQIA+-gemenskapen på ditt campus, det kan vara en ovärderlig resurs under studietiden. 

Studentföreningarna brukar utöver ovanstående också ofta arbeta för att förbättra situationen för HBTQIA+-studenter. En del av dem är anslutna till SFQ (Sveriges förenade HBTQIA+ studenter) som bland annat arbetar för att skapa inkluderande och normkritiska universitet och högskolor. Kolla upp vilka studentföreningar som finns på just ditt lärosäte!  

Självomsorg är viktigt under studietiden

Universitetet kan vara krävande, och det är lätt att känna sig överväldigad ibland. Försök att hitta en balans mellan studier, socialt liv och tid för dig själv. Och glöm inte bort att det är okej att be om hjälp när du behöver det. Om du någonsin känner dig osäker eller kräver extra stöd, tveka inte att vända dig till studenthälsan på ditt lärosäte. 

En god studiemiljö fri från diskriminering

(Nedan hämtat ifrån Diskrimineringsombudsmannen om Studenters rätt i högskolan) 

En god studiemiljö fri från diskriminering är en viktig förutsättning ditt lärande och för att du ska kunna förverkliga din potential och få goda resultat. Högskolan ska bedriva ett aktivt arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter för studenter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Hur högskolan arbetar med aktiva åtgärder ska lärosätet dokumentera löpande. Representanter för studenterna samverkar vanligen med högskolan på central och lokal nivå i arbetet för studenters lika rättigheter och möjligheter. 

Alla lärosäten ska aktivt arbeta för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter

Diskrimineringslagen föreskriver att en utbildningsanordnare som bedriver utbildning enligt högskolelagen (1992:1434) eller utbildning som kan leda fram till en examen enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina ska bedriva ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Om du upplever diskriminering på grund av din sexuella läggning och/eller könsuttryck och könsidentitet ska du kontakta ditt lärosätes likavillkorssamordnare eller din studentkår. Du kan också vända dig till ditt lärosätes studenthälsa för stöd.