Studenters arbetsmiljö och lika villkor

Alla studenter har rätt till en god studie- och arbetsmiljö. Det innebär att studenternas synpunkter alltid beaktas och att de ska ges möjlighet att påverka sin studiesituation och arbetsmiljö.

Foto som föreställer en student som pratar och gestikulerar

 

Ditt lärosäte har ett övergripande ansvar att arbeta systematiskt med att förbättra studenternas arbetsmiljö. Lärosätet ska också skapa rutiner tillsammans med medarbetare, studenter och skyddsombud för att förebygga ohälsa och olyckor.  

Arbetsmiljölagen ger med ett fåtal undantag dig som student samma rätt som anställda till en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är reglerat genom Arbetsmiljölagen och omfattar alla studenter vid universitet och högskolor.

Lika Villkor  

Lika Villkor innebär att man värnar om allas lika värde, rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Det som omfattas är bl.a. diskriminering, trakasserier/sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Arbetet inom Lika Villkor är både lag-och målstyrt, exempelvis utifrån diskrimineringslagen. Alla lärosäten har i uppdrag att aktivt arbeta med Lika Villkor och de aktiva åtgärderna inom verksamheten, i syfte att skapa en god arbets-och studiemiljö för er studenter.  

Diskriminering  

Diskriminering innebär att du blir missgynnad eller sämre behandlad på grund av någon av de sju diskrimineringsgrunderna:

 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder

Diskriminering kan ske i olika former:

 • direkt och indirekt diskriminering
 • bristande tillgänglighet
 • trakasserier och sexuella trakasserier
 • instruktioner att diskriminera

Blir du utsatt i relation till en eller flera av diskrimineringsgrunderna och diskrimineringsformerna är det i lagens mening diskriminering.  

Trakasserier och sexuella trakasserier  

Trakasserier och sexuella trakasserier är diskriminering. Trakasserier är handlingar som kränker din värdighet, och som har samband med en eller flera av de sju diskrimineringsgrunderna.  

Sexuella trakasserier är trakasserier med sexuella inslag som kränker din värdighet. Däremot behöver sexuella trakasserier inte nödvändigtvis ha ett samband med diskrimineringsgrunderna.  

Trakasserier och sexuella trakasserier är oönskade beteenden, därmed är det du som blir utsatt som avgör vad som är oönskat eller kränkande.    

Kränkande särbehandling  

Kränkande särbehandling är handlingar riktade mot dig eller flera. De kan medföra ohälsa eller att du hamnar i socialt utanförskap. Kränkande särbehandling kan i längden utvecklas till mobbning om handlingarna pågår i större utsträckning.  

Vad kan du göra om du blivit utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling?

Om du blir utsatt kan du vända dig till en representant för Lika villkor eller någon kursansvarig på din institution eller ditt program. Alla universitet och högskolor arbetar aktivt för Lika Villkor. Om du av olika skäl vill tala med någon som inte är anställd vid lärosätet kan du ta kontakt med din studentkår eller ditt studerandeskyddsombud. Behöver du stöd och/eller vägledning om hur du kan gå vidare kan du vända dig till din studenthälsa. Har du blivit utsatt för trakasserier har du även möjlighet att polisanmäla händelsen.